Navigácia

Minulosť a súčasnosť školy Riaditelia a zástupcovia školy Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

 

História školy

V minulosti bol Spiš známy ako centrum baníctva a geológie. Vyžadoval si však stredoškolsky vzdelaných absolventov nielen v týchto oblastiach, ale aj v oblasti strojárstva. 

A tak v roku 1962 sa otvára na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi nový študijný odbor strojárstvo - 2 triedy.

V školskom roku 1966/1967 - 3 triedy.

V školskom roku 1980/1981 - 8 tried denného štúdia.

 

Rozširovanie strojárskej výroby v meste a okrese kladie zvýšené nároky na vedomosti a množstvo odborníkov. 13.11.1979 schválilo MŠ návrh na rozčlenenie Strednej priemyselnej školy v Spišskej Novej Vsi na dve samostatné školy:

 • na Strednú priemyselnú školu geologicko-banícku,
 • na Strednú priemyselnú školu strojnícku


Zriaďovacou listinou Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach z 30. júna 1981 sú splnené všetky legislatívne podmienky.

Dňa 1. septembra 1981 sa slávnostne otvára Stredná priemyselná škola strojnícka v Spišskej Novej Vsi. Škola má 8 tried denného štúdia s 264 žiakmi a 2 triedy štúdia popri zamestnaní s 30 žiakmi.

Pokračuje rozsiahla rekonštrukcia priestorov bývalej 5. Základnej školy v Spišskej Novej Vsi na Hviezdoslavovej ulici.
S dokončujúcimi prácami na škole sa súčasne dokončuje aj výstavba školských dielní, ktoré sú otvorené 27. novembra 1981. Škola má vytvorené dobré podmienky na to, aby mohla v školskom roku 1987/1988 otvoriť už 16 tried denného štúdia s počtom žiakov 412, z toho 8 tried študijného odboru strojárska technológia a 8 tried študijného odboru strojárska konštrukcia.

S požiadavkami na kvalitu výučby rastú aj požiadavky na technické vybavenie školy a vybavenie školy odbornými učebňami a laboratóriami. V roku 1987 sa začínajú prípravné práce na prístavbe školy. Táto stavba je ukončená v roku 1989. V roku 2005 je vybudovaný prepojovací tunel medzi prístavbou školy a objektom školských dielní. Tým sa zabezpečuje bezproblémový presun žiakov a učiteľov po celom objekte školy, ktorý sa skladá zo štyroch budov.

Významným medzníkom v kompletizácii objektov školy je 11. október 2019, kedy bol slávnostne otvorený športový areál. Svojou koncepciou patrí najmodernejším na Slovensku. Sú v ňom integrované futbalové a hádzanárske ihrisko, dve basketbalové a dve volejbalové ihriská, florbalové ihrisko a 200 m bežecký okruh. Areál je citlivo umiestnený v školskom parku a pri jeho výstavbe nedošlo k výrubu ani jedného stromu. Jeho výstavbu a konečný vzhľad prezentujú fotografie.

Ďalší rozmach školy nastáva v rokoch 2012-2018. Škola reaguje na rastúcu potrebu odborníkov v oblasti automatizácie, informatiky a digitálnych technológií zavádzaním atraktívnych študijných odborov.
Záujem o štúdium narastá a zvyšuje sa počet žiakov aj otváraných tried. Zo 16 triednej školy sa postupne stáva 20 triedna a počet žiakov narastie z 368 (v r. 2012) na 513 (v r. 2017).

 

Počas svojej histórie menila škola aj svoj názov:

 • od svojho vzniku od 01.09.1981 do 31.12.2011 mala názov Stredná priemyselná škola strojnícka (SPŠS),
 • od 01.01.2012 sa stáva ako prvá škola na Slovensku Technickou akadémiou (TA),
 • legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o odbornom vzdelávaní a príprave neumožnili škole používať názov Technická akadémia a preto od 01.09.2020 má názov Stredná priemyselná škola technická (SPŠT).

 

 

Študijné odbory

Začiatkom 90-tych rokov požiadavky spoločnosti a trh práce naznačujú, že nie je možné zotrvať v odboroch, ktoré sú zamerané len na strojársku výrobu. V tom čase sa začína vyučovať výpočtová technika v strojárskom odbore. Jej ovládanie sa postupne stáva nielen cieľom vyučovania, ale aj nástrojom na rozvoj vedomostí v iných predmetoch. Zriaďuje sa pracovisko pre vyučovanie programovania CNC strojov. Pokračujúci útlm strojárskej výroby je signálom na zmeny, ku ktorým musí dôjsť. Vyučuje sa odbor strojárstvo, neskôr strojárstvo - stavba automobilov.

V roku 1991 sme medzi prvými školami na Slovensku, ktoré otvárajú študijný odbor technické a informatické služby. Cieľom odboru je poskytnúť dievčatám nielen technické, ale aj ekonomické vzdelanie v širokom rozsahu.

Po zhodnotení záujmu zo strany žiakov základných škôl a prehodnotení vlastných možností sa v roku 1992 otvára študijný odbor doprava so zameraním na prevádzku a údržbu cestných vozidiel.

Zmeny nastanú aj v klasickom odbore strojárstvo. V roku 1994 sa otvára odborné zameranie technický manažment.

V tom istom roku v spolupráci s MŠ SR, VŠ dopravy a spojov Žiline a ďalšími tromi strednými odbornými školami sa začína pracovať na projekte nového študijného odboru mechatronika. Cieľom je zohľadniť najaktuálnejšie požiadavky na stredné technické vzdelanie v oblasti systémov, ktoré sú už programovateľné. V roku 1995 začínajú štúdium prví mechatronici.

V školskom roku 2000/2001 sa otvára v rámci odboru strojárstvo nové odborné zameranie grafické systémy a o rok neskôr nový študijný odbor technické lýceum.

V školskom roku 2006/2007 študijný odbor strojárstvo špecializujeme na stavbu automobilov a neskôr aj na programovanie CNC strojov.

Medzitým sa odbory technické a informatické služby a doprava prestali vyučovať. 

V školskom roku 2010/2011 sa otvára nový študijný odbor elektrotechnika - počítačové systémy a siete.

V školskom roku 2016/2017 sa otvára nový študijný odbor informačné a sieťové technológie.

Od školského roku 2017 špecializujeme študijný odbor technické lýceum na programovanie.

 

 

Modernizácia školy

Po roku 1989 sa s novými študijnými odbormi menia aj vnútorné priestory školy. Klasické triedy sa prestavujú na odborné a špecializované učebne.

Zmeny sú viditeľné najmä v objekte bývalých školských dielní. V roku 2003 sú prebudované prvé tri miestnosti na tzv. Operačné rozvojové stredisko, kde sa zaškoľujú zamestnanci spoločnosti Embraco Slovakia.

Následne rekonštrukciou a zmenami prechádzajú ďalšie haly. Pre vyučovací proces začínajú slúžiť odborné učebne mechatroniky, strojového obrábania, programovania CNC strojov, metrológie, stavby automobilov, elektrotechniky, elektroniky, priemyselnej informatiky, digitálnych technológií, počítačovej grafiky, počítačových sietí a ďalšie.

Kvalita a rozsah priestorového a technologického vybavenia umožnili škole, aby 11.09.2009, ako prvá na Slovensku, otvorila Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP). K tomu, že COVaP má súčasnú podobu a najmodernejšie technické vybavenie prispeli okrem finančných zdrojov školy a zriaďovateľa (KSK) aj finančné zdroje z rôznych projektov, do ktorých sa škola aktívne zapojila:

 • vybudovanie centra informačných technológií - ESF - 2005,
 • vybudovanie učebne mechatroniky - ESF - 2006,
 • vybudovanie učebne programovanie CNC strojov - ESF - 2007,
 • zriadenie laboratória elektroniky - Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR - 2015,
 • technické vybavenie odborných učební - Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR - 2012-2016,
 • technické vybavenie odborných učební mechatroniky a priemyselnej informatiky - projekt Socrates a Erasmus - 2013-2018,
 • 3D tlačiarne - podpora od partnerského mesta Youngstown v USA - 2019,
 • technické vybavenie odborných učební v hodnote 657 tisíc € - najväčší projekt v histórii školy financovaný
  z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a zriaďovateľa školy - 2019-2020,
 • technologické zariadenia do učebne počítačových sietí - za 1. a 3. miesto v súťaži Úradu vlády SR - 2019.

 

 

Súčasnosť školy

V súčasnosti škola vzdeláva žiakov v 6 študijných odboroch:

 • 2381 M  strojárstvo - grafické systémy a programovanie CNC strojov
 • 2387 M  mechatronika - programovanie robotov a CNC strojov
 • 2561 M  informačné a sieťové technológie
 • 2675 M  elektrotechnika - počítačové systémy a siete
 • 2675 M  elektrotechnika - inteligentné technológie   -   od 01.09.2021
 • 3918 M  technické lýceum - programovanie
 • 3968 M  logistika

 

Vzdelávanie prebieha v 44 odborných a špecializovaných učebniach.

Žiaci a učitelia majú k dispozícii 370 počítačov s napojením na internet.

K IT infraštruktúre školy patrí optické pripojenie s rýchlosťou 2 x 1 Gb/s, 3 servery a WIFI pokrytie priestorov školy voľne prístupné pre žiakov a zamestnancov školy.

V školskom roku 2020/2021 sa vyučuje 68 rôznych predmetov, týždenne sa odučí 1057 vyučovacích hodín, vzdeláva sa
501 žiakov denného štúdia v 20 triedach.

Vyučovanie zabezpečuje 45 pedagogických zamestnancov.

Škola má k dispozícii vlastnú školskú jedáleň, telocvičňu aj vonkajší športový areál.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria