Navigácia

Školský psychológ

 

Mgr. Frederika Markovičová

Kontakt: frederika.markovicova@spst.sk

 

Milí žiaci, rodičia a pedagógovia,

od začiatku školského roka 2020/2021 je pre Vás k dispozícii školský psychológ.

Žiaci a pedagógovia ma môžu vyhľadať v kabinete fyziky kedykoľvek počas pracovnej doby (od 7:30 do 15:00). V prípade, že ma nezastihnete v kabinete, môžete ma kontaktovať emailom a dohodnúť si konzultáciu v konkrétnom termíne.

Pre zákonných zástupcov som k dispozícii po telefonickej alebo emailovej dohode.


 

Kde hľadať pomoc?

Linka detskej istoty 116 111

Linka dôvery Nezábudka  0800 800 566

Linka Detskej Dôvery 0907 401 749

Linka pomoci obetiam 0850 111 321

Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk www.ipcko.sk 

Národná linka na pomoc deťom v ohrození https://viacakonick.gov.sk/

Aplikácia Nepanikár


 

Užitočné odkazy

www.dusevnezdravie.sk

www.nevypustdusu.sk

www.stalosato.sk

www.chutzit.sk

http://dusevnezdravie.sk/vojna-na-ukrajine-velky-psychologicky-manual/#prva_pomoc


 

Školský psychológ

 • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho,  skupinového  alebo  hromadného  psychologického  poradenstva,  psychoterapie,  prevencie  a  intervencie  k žiakom,
 • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom,
 • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ,  
 • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
 • zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
 • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
 • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí,
 • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy,
 • podieľa sa na vypracovaní plánov pre inkluzívne vzdelávanie,
 • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
 • zachováva   mlčanlivosť o  skutočnostiach, o  ktorých  sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria