Navigácia

PONUKA ŠTÚDIA NA VŠ WORKSHOPY, PROJEKTY, PROGRAMY SÚŤAŽE PONUKY PRÁCE PRE ŠTUDENTOV ĎALŠIE INFORMÁCIE

PONUKA ŠTÚDIA NA VŠ

 

DOD Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

PRÁVNICKÁ FAKULTA Univerzity Komenského v Bratislave pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 24.11.2023 v čase od 9.00 h do 13.00 h.

Viac informácií na https://dod.flaw.uniba.sk/.

Pozvánka

 

DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity

FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA Žilinskej univerzity v Žiline pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 22.11.2023.

V rámci DOD budú poskytnuté informácie o

 • študijných programoch,
 • uplatnení absolventov v praxi,
 • možnostiach absolvovania odbornej praxe,
 • certifikátoch a osvedčeniach o odbornej spôsobilosti,
 • špecializovaných pracoviskách a laboratóriách fakulty - interaktívne prezenčné miesta,
 • aktivitách fakulty pre študentov.

 

V rámci sprievodného programu je pripravená atraktívna simulovaná ukážka zásahu záchranných a bezpečnostných zložiek (HaZZ, PZ SR, SČK), prehliadka kriminalistickej a expertíznej techniky, poplachových a kamerových systémov, centrum simulácie krízových javov a mnohé ďalšie.

Viac informácií na http://www.fbi.uniza.sk a tiež na facebookovej stránke https://www.facebook.com/fbi.uniza.

Pozvánka

 

DOD Technickej univerzity v Košiciach

TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22.11.2023 v čase od 9.00 h do 13.00 h priestoroch Univerzitnej knižnice.

Viac informácií na https://dod.tuke.sk/.

Pozvánka

 

DOD Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU so sídlom v Trnave pozýva všetkých študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 16.11.2023 od 9.00 h.

V rámci DOD budú uchádzačom poskytnuté informácie o študijných programoch - informatika, automatizácia, mechatronika, počítačová podpora výrobných technológií, materiály, priemyselný manažment, kvalita, personálna práca alebo integrovaná bezpečnosť (bezpečnostné, environmentálne či požiarne inžinierstvo).

Viac informácií na www.studujmtf.sk

Pozvánka
Informácie o možnosti štúdia


 

DOD Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre pozýva študentov na Univerzitný deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14.11.2023 v čase od 8.30 h do 13.00 h.

V rámci akcie majú účastníci možnosť získať podrobné informácie o akreditovaných študijných programoch v akademickom roku 2024/2025, zúčastniť sa worshopov a aktivít prezentujúcich študijné programy.
Účastníci môžu získať dôležité informácie o podmienkach prijatia a podávaní prihlášok na vysokoškolské štúdium, možnostiach ubytovania, systéme vzdelávania na UKF, podpore študentov so špecifickými potrebami a pod.

Viac informácií na https://www.ukf.sk/6113-pozyvame-na-den-otvorenych-dveri-ukf-2023.

 

Pozvánka

 

 

DOD Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity

FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV Žilinskej univerzity v Žiline pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 10.11.2023 v čase od 9.00 h.

Fakulta:

 • má dlhodobú tradíciu, poskytuje vysokoškolské štúdium už 71. akademický rok,
 • ako jediná na Slovensku i v ČR poskytuje komplexné vysokoškolské vzdelávanie v oblasti dopravy a spojov,
 • poskytuje taktiež vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky, marketingu a riadenia dopravných, spojových podnikov a podnikov všeobecne,
 • uplatniteľnosť jej študentov v praxi je viac ako 90 %,
 • dosahuje popredné miesta v rámci slovenských univerzít v medzinárodnom hodnotení vysokých škôl (World University Ranking, Round University Ranking či Times Higer Education).

 

Viac informácií na http://www.fpedas.uniza.sk.

Pozvánka
Informácie o možnosti štúdia

 

DOD Akadémie policajného zboru v Bratislave

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 09.11.2023 so začiatkom od 9.00 h.

Viac informácií na https://www.akademiapz.sk/node/2480 alebo  FB stránke https://www.facebook.com/apzba/.

Pozvánka

 

DOD Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

PRÁVNICKÁ FAKULTA Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 07.11.2023 v čase od 9.00 h do 13.00 h.

Pre študentov je pripravený program blokov:

 • prezentácia podujatí
 • predstavenie štúdia na fakulte
 • predstavenie aktivít fakulty
 • prehliadka priestorov fakulty
 • účasť na vybraných seminároch a prednáškach
 • možnosť účasti na výstave Alexandra Dubčeka
 • EPI day.


Deň otvorených dverí je určený pre všetkých záujemcov o vysokoškolské právnické vzdelanie, taktiež pre rodičov, prípadné iné sprevádzajúce osoby, ktoré majú záujem prehliadnúť si priestory fakulty a získať odpovede na otázky súvisiace so štúdiom na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pozvánka

 

DOD Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

STROJNÍCKA FAKULTA Technickej univerzity v Košiciach pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 27.10.2023 v priestoroch Univerzitnej knižnici v čase od 9.00 h do 13.00 h.

Viac informácií o DOD na:


Pozvánka

 

 

Akademický rok 2022/2023

 

DOD Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 24.02.2023.

NA DOD budú aj predstavitelia Leteckej fakulty TU v Košiciach a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brne, ktorí poskytnú uchádzačom o štúdium informácie o podmienkach prijatia a o ponúkaných študijných programoch na týchto fakultách.

Viac informácií na https://www.aos.sk/clanok/den-otvorenych-dveri

Pozvánka

 

Ponuka Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Žilinskej univerzity pozýva študentov a záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 15.02.2023 od 08.30 h.

Študenti dostanú informáciu o možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho konania, uplatnení absolventov odbornej praxi, možnostiach ubytovania v študentských domovoch a iné informácie súvisiace so štúdiom.
V rámci DOD sú pripravené aj zaujímavé prezentácie o dianí na fakulte, interaktívne exponáty popisujúce ponúkané študijné programy a návštevy laboratórií.

Viac informácií na www.feitcity.sk/events/den-otvorenych-dveri-2023/.

 

DOD Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave pozýva študentov na ONLINE aj OFFLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 10.02.2023 o 10.00 h v aule J. Matúša na Bučianskej ulici v Trnave alebo online na webe fmk.sk alebo nafmkjemidobre.sk.

Školu predstavia samotní študenti, doktoranti a vyučujúci, ktorí sú tiež absolventmi fakulty. Potenciálni uchádzači tak získajú informácie o študijných programoch, podaní prihlášky, prijímacom konaní,... priamo od tých najpovolanejších, teda tých, ktorí fakultu už vyskúšali na vlastnej koži.

ONLINE DOD bude trvať približne 80 minút a bude streamovaný naživo.

 

Fakultné DOD na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA v Trnave informuje študentov, že Dni otvorených dverí na jednotlivých fakultách sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

 • 02.02.2023 so začiatkom o 9.00 h         Fakulta prírodných vied
 • 07.02.2023 so začiatkom o 9.00 h         Fakulta zdravotníckych vied
 • 07.02.2023 so začiatkom o 9.30 h         Fakulta sociálnych vied
 • 08.02.2023 so začiatkom o 9.00 h         Filozofická fakulta
   

Prihlášky na všetky fakulty a súčastni UCM si môžu študenti podať elektronicky do 30. apríla 2023.

Viac informácií na https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3209/

 

DOD Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 10.02.2023 v čase od 09.00 h.

Viac informácií v Pozvánke

 

Fakultné DOD na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach informuje študentov, že Dni otvorených dverí na jednotlivých fakultách sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

 

Viac informácií na https://www.upjs.sk/

 

DOD Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity

STAVEBNÁ FAKULTA Žilinskej univerzity v Žiline pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 09.02.2023 v čase od 8.00 h do 14.00 h.

Ponuka fakulty:

 • atraktívne študijné programy prepojené s praxou
 • externá forma štúdia (PRACUJ&ŠTUDUJ)
 • spolupráca s praxou
 • digitalizácia
 • spolupráca s TOP zahraničnými univerzitami v rámci celej Európy
 • unikátny moderný zelený campus
 • dostupné internáty
 • športoviská

 

Zabezpečená je kyvadlová doprava:   STANICA-UNIVEZITA a späť.

Skupiny (nad 3 študentov) - registrácia TU do 02.02.2023.

Pozvánka


 

DOD Stavebnej fakulty STU v Bratislave

STAVEBNÁ FAKULTA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 09.02.2023 v čase od 8.00 h do 13.00 h v priestoroch fakulty.

Prostredníctvom praktických ukážok budú predstavené študijné bakalárske programy a možnosti štúdia na fakulte. Uvidíte interaktívnu prácu s mnohými prístrojmi, prehliadku priestorov fakulty a laboratórií, ukážky prác študentov a mnoho iného.

Registrácia na DOD TU

 

DOD Filozofickej fakulty - Inštitútu anglistiky a amerikanistiky Prešovskej univerzity

INŠTITÚT ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKEJ FAKULTY Prešovskej univerzity v Prešove pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 08.02.2023 v čase od 09.00 h do 13.00 h.

V rámci programu bude študentom predstavený Inštitút, študenti budú mať príležitosť stretnúť sa s pedagógmi a oboznámiť sa so študijnými programami, ktoré môžu na Inštitúte študovať, stretnú sa s rodenými hovoriacimi (našimi pedagógmi) a dozvedia sa, ako sa im žije na Slovensku, s terajšími študentmi a absolventmi a taktiež si budú môcť overiť svoje vedomosti v interaktívnom kvíze.

Viac informácií na https://www.unipo.sk/dod/

 

DOD Prešovskej univerzity

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove pozýva študentov na celouniverzitný Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 08.02.2023 od 08.00 h do 13.00 h.

V priestoroch vysokoškolského areálu je pre študentov pripravený program s prezentáciami fakúlt a pracovísk a taktiež diskusie so študentmi a učiteľmi.

Viac informácii na http://www.unipo.sk/dod/.

Pozvánka

 

Ponuka možnosti štúdia na Fakulte športu Prešovskej univerzity

FAKULTA ŠPORTU Prešovskej univerzity v Prešove ponúka študentom nasledovné možnosti štúdia:

 • učiteľstvo telesnej výchovy
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • šport a zdravie
 • špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách

 

Viac informácií na https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/

Prihlášky je možné zasieľať do:   28. februára 2023 (1. kolo)

Ponuka štúdia 
Informácie o prijímacom konaní

 

DOD Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne

FAKULTA INFORMATIKY Masarykovej univerzity v Brne pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 03.02.2023 od 13.00 h.

Viac informácii o štúdiu na fakulte nájdete aj na https://www.sciam.cz/cz/clanky/eventy/fakulta-informatiky-masarykovy-univerzity-3.html.

Viac informácií na https://www.fi.muni.cz

 

 

DOD Fakulty informatiky a informačných technológii STU v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU v Bratislave pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 16.12.2022 v čase od 9.30 h.

Počas DOD sa predstavia študenti a pedagógovia fakulty, ktorí ponúknu informácie o možnostiach v rámci štúdia na fakulte:

 • informácie o štúdiu a prijímačkách
 • prehliadka priestorov fakulty
 • príbehy študentov - fiitkárov
 • rôzne aktivity popri štúdiu na STU
 • predstavenie študentského života
 • Fun zóna so súťažami.


Viac informácií na https://www.fiit.stuba.sk/,  https://www.facebook.com/FIIT.STU alebo https://www.instagram.com/fiitstu/

Pozvánka

 

 

ONLINE DOD Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity

FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY Žilinskej univerzity v Žiline pozýva študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 09.11.2022 v čase od 12.00 h do 21.00 h prostredníctvom MS Teams.

Pripravený je zaujímavý a bohatý program v podobe praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií. Záujemcom budú predstavené taktiež možnosti a príležitosti, ktoré ponúka  štúdium na tejto fakulta.

Viac informácií na https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-online-den-otvorenych-dveri-fri-uniza-plny-zaujimavych-webinarov.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria