Navigácia

PONUKA ŠTÚDIA NA VŠ WORKSHOPY SÚŤAŽE PONUKY PRÁCE PRE ŠTUDENTOV ĎALŠIE INFORMÁCIE

PONUKA ŠTÚDIA NA VŠ

 

Ponuka Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Žilinskej univerzity pozýva študentov a pedagógov na tradičné, ale i nové aktivity, ktoré organizuje v nasledujúcom akademickom roku 2021/2022:

 • Virtuálny DOD FEIT 2021 - uskutoční sa online dňa 25.11.2011.
 • Deň otvorených dverí FEIT 2022 - uskutoční sa dňa 03.02.2022. Hostia budú mať možnosť nahliadnuť do laboratórií, dozvedia sa viac o štúdiu na škole a v neposlednom rade uvidia praktické ukážky uplatnenia absolventov v priemyselnej praxi.
 • Technická myšlienka roka 2021 -  ide o celoslovenskú súťaž organizovanú v spolupráci s vybranými priemyselnými partnermi. Študenti majú možnosť porovnať svoje zručnosti i poznatky, ktoré sa naučili počas strednej školy a získať hodnotné ceny v hodnote za viac než 2000 €. Viac informácií na https://feit.uniza.sk/tmr/.
 • Špeciálne cvičenia - praktické vyučovanie v laboratóriách na FEIT UNIZA. Ponúkané témy sú veľmi aktuálne a môžu poslúžiť ako doplnok k vyučovaniu, ktoré študenti absolvujú na strednej škole. Zoznam cvičení je dostupný na https://www.feitcity.sk/specialne-cvicenia/.
 • Podpora vo výučbe z predmetu fyzika - podpora vo výučbe z vybraných statí z predmetu fyzika. Vybrané témy priamo súvisia so vzdelávaním a výskumom realizovaným na FEIT UNIZA.

 

Ponuka aktivít FEIT UNIZA                        Technická myšlienka roka 2021                                         

Ponuka FEIT UNIZA                                   Podpora vo výučbe z predmetu fyzika

 

VIRTUÁLNY DOD Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach pozýva študentov na Virtuálny Deň otvorených dverí na svojich fakultách, ktorý sa uskutoční dňa 05.11.2021 od 10.00 h online na UPJS sociálnej sieti Facebook.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponuka možnosti štúdia na Fakulte športu Prešovskej univerzity

FAKULTA ŠPORTU Prešovskej univerzity v Prešove ponúka študentom okrem už tradičného štúdia učiteľských programov aj študijné programy:

 • šport a zdravie 
 • špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách.

 

Tieto dva programy je možné študovať okrem dennej formy aj externou formou štúdia. Prihlášky je možné zasieľať
do 31. júla 2021
.

 

Viac informácií na https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/.

Informačný leták - Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách

Informačný leták - Šport a zdravie

Informačný leták - Učiteľstvo

 

Časopis "Kam po strednej"

Národné kariérne centrum informuje končiacich stredoškolákov a taktiež žiakov nižších ročníkov a ostatných záujemcov, že vyšlo marcové číslo časopisu Kam po strednej s aktuálnymi informáciami o štúdiu na vysokých školách.

V marcovom vydaní časopisu nájdu študenti informácie o termínoch na podanie prihlášky, študijných programoch, prijímacích pohovoroch, 8-stranovú prílohu "Štúdium informatiky" ako aj zaujímavé články zo sveta vysokých škôl a firiem.

Nové číslo časopis si môžete ihneď prelistovať v online verzii. Stačí kliknúť na https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/.

 

PONUKA ŠTÚDIA Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity

FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV Žilinskej univerzity v Žiline informuje študentov končiacich ročníkov o možnostiach pokračovania štúdia na bakalárskych študijných programoch:

 • elektronický obchod a manažment
 • distribučné technológie a služby.

 

Študijné programy majú široké uplatnenie v praxi, pričom obidva sa vyznačujú jedinečnosťou vo svojom zameraní v rámci celej Slovenskej a Českej republiky. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.03.2021.

Bližšie informácie na https://studuj-ks.uniza.sk/ a https://www.facebook.com/studuj.ks/

Informačný leták

 

PODÁVANIE PRIHLÁŠKY na Strojnícku fakulty Žilinskej univerzity

STROJNÍCKA FAKULTA Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje študentom, že termín na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium 1. stupňa (bakalárske štúdium) je do 31.03.2021.

Prihlášku je možné podať aj elektronickou formou na nasledovnej stránke:  https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php?fbclid=IwAR1q49Jd4DIHx3leJlriICytRqW_1nXiVYRl9AnwgHG5e7tMua8tNUmhLrk.

Bližšie informácie o prijímacom konaní a podmienkach prijatia sa nachádzajú na  https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/_pdf_info_letaky/studijne_programy2021_2022/SjF_BC_2021_2022_infletak_sk.pdf.

Strojnícka fakulta ponúka pre akademický rok 2021/2022 niekoľko akreditovaných študijných programov. Medzi nimi sa nachádza aj študijný program priemyselné inžinierstvoViac informácii o jeho zameraní môžete získať na nasledovných stránkach:

 

PODÁVANIE PRIHLÁŠKY na Fakultu výrobných technológií TU so sídlom v Prešove

FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove oznamuje študentom, že termín na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium 1. stupňa (bakalárske štúdium) je do 31.03.2021.

Bližšie informácie o prijímacom konaní a podmienkach prijatia sa nachádzajú na  www.fvt.tuke.sk alebo https://www.youtube.com/watch?v=MU9osbUKncE.

Informačný leták

 

Virtuálny DOD Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

STAVEBNÁ FAKULTA Technickej univerzity v Košiciach pozýva študentov na virtuálny Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 24.03.2021 v čase od 10.00 h (predpokladaná dlĺžka podujatia je 1 hod. 30 min.).

Podujatie bude prebiehať vo virtuálnom priestore, kde fakulta predstaví svoje priestory, ponuku študijných programov a ukáže, že stavebníctvo je založené na tíme ľudí, ktorí spolu musia spolupracovať. V online chatboxe budú môcť študenti komunikovať so zástupcami za jednotlivé študijné programy a spýtať sa na čokoľvek, čo ich zaujíma.

Viac informácií o DOD na svf.tuke.sk alebo https://www.facebook.com/StavebnaFakulta/posts/5777994018893420.

Pozvánka

 

ONLINE DOD Prešovskej univerzity

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove pozýva študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 17.03.2021 v čase 10.00 - 13.00 h.

Počas online DOD je pre študentov pripravená prezentácia univerzity, všetkých fakúlt, študijných programov a súťaž o zaujímavé ceny.

Podujatie je možné aktívne sledovať na https://www.unipo.sk/dod/.

Pozvánka

 

ONLINE DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity

FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA Žilinskej univerzity v Žiline pozýva študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 17.03.2021 v čase od 10.00 h.

V rámci DOD budú záujemcom poskytnuté informácie o:

 • študijných programoch,
 • uplatnení absolventov v praxi,
 • možnostiach absolvovania časti štúdia v zahraničí,
 • možnostiach absolvovania odbornej praxe,
 • špecializovaných pracovickách a laboratóriách fakulty,
 • aktivitách fakulty pre študentov.

 

Program DOD bude pozostávať zo živých vstupov dekanky FBI UNIZA, prodekanov FBI UNIZA a garantov študijných programov, ktoré budú dopĺňané zaujímavými videami, reportážami a prezentáciami o ponúkaných študijných programoch a ďalších aktivitách usporadúvaných na fakulte.

Viac informácií o DOD nájdete na http://www.fbi.uniza.sk.

 

ONLINE DOD Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Univerzity Majeja Bela v Banskej Bystrici pozýva študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 22.02.2021 v čase od 15.00 h.

Online DOD bude vysielaný na https://www.youtube.com/watch?v=5O-RAoVHcx0&feature=youtu.be. Počas celého prenosu bude možné klásť otázky zástupcom fakulty prostredníctvom www.slido.com #DOD2020FPVMV.

Bližšie informácie o štúdiu v akademickom roku 2021/2022 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB nájdete aj na http://brozury.umb.sk/books/ushq/mobile/index.html.

Pozvánka        Informačný leták pre uchádzačov        Informačná brožúra pre uchádzačov

 

Ponuka možnosti štúdia na vysokých školách v rámci Akadémie Ozbrojených síl SR

Informácie o možnostiach štúdia             Informácie o možnostiach štúdia.ppt          

Štud. program - Veliteľ chemických jednotiek   

Štud. program - Vojenské zdravotníctvo   

Štud. program - Profesionálny pilot

 

Ponuka možnosti štúdia na Vojenských vysokých školách

Informácie o možnosti štúdia

 

ONLINE DOD Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave pozýva študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 12.02.2021 o 14.00 h.

Školu predstavia samotní študenti, doktoranti a vyučujúci, ktorí sú tiež absolventmi fakulty. Potenciálni uchádzači tak získajú informácie o študijných programoch, podaní prihlášky, prijímacom konaní,... priamo od tých najpovolanejších, teda tých, ktorí fakultu už vyskúšali na vlastnej koži.

ONLINE DOD bude trvať približne 90 minút a bude ho možné sledovať na fmk.sk a nafmkjemidobre.sk.

 

ONLINE DOD Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU Nitra

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pozýva študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.02.2021 a 12.03.2021 v čase od 15.00 h.

Viac informácií na https://fem.uniag.sk/sk/kalendar-udalosti/den-otvorenych-dveri-na-fem-spu-v-nitre-2/.

 

ONLINE DOD Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity

FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV Žilinskej univerzity v Žiline pozýva študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 12.02.2021 v čase od 10.00 h.

Fakulta:

 • má dlhodobú tradíciu, poskytuje vysokoškolské štúdium už 67. akademický rok,
 • ako jediná na Slovensku i v ČR poskytuje komplexné vysokoškolské vzdelávanie v oblasti dopravy a spojov,
 • poskytuje taktiež vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky, marketingu a riadenia dopravných, spojových podnikov a podniku všeobecne,
 • uplatniteľnosť jej študentov v praxi je viac ako 95 %.

 

Pozvánka      Informačný list o PS

 

Virtuálny DOD Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity

STAVEBNÁ FAKULTA Žilinskej univerzity v Žiline pozýva študentov na virtuálny Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční  dňa 11.02.2021 v čase od 11.00 h do 15.00 h.

Podujatie bude prebiehať vo virtuálnom priestore - prehliadka všetkých laboratórií http://priestory.uniza.sk/svf/. Zástupcovia fakulty budu online cez Youtube livestream odpovedať na všetky otázky záujemcov týkajúce sa prijímacieho konania, štúdia, uplatnenia ale aj ubytovania, stravovania, športovania a ďalších aktivít, ktoré k študentskému životu patria.

Viac informácií o DOD na http://svf.uniza.sk.

Informačný list o PS

 

 

ONLINE DOD Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre pozýva študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 
v dňoch 10.02.2021 a 11.02.2021 na všetkých piatich fakultách.

Každá z fakúlt online - prostredníctvom videí, prezentácií, workshopov či diskusných fór - predstaví záujemcov svoje študijné programy, možnosti študijného, vedeckého či umeleckého napredovania, načrtne aj možnosti širokého uplatnenia v praxi a ešte omnoho viac. Svoju ponuku, možnosti a aktivity online predstavia aj Študentské centrum, Študentský parlament, AIESEC a ďalšie organizácie.

Viac informácii o DOD na https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4429-den-otvorenych-dveri-na-ukf-onlinehttps://www.facebook.com/UKFvNitre/  a https://www.instagram.com/ukfvnitre/?hl=sk.

Pozvánka      Informácie o možnosti štúdia

 

 

3. kolo Vysielanie Virtuálnych DOD univerzít a fakúlt

Národné kariérne centrum pripravilo 3. kolo vysielania Virtuálnych DOD univerzít a fakúlt, kde študenti môžu spoznať desiatky vysokých škôl, prečítať si profily fakúlt, pozrieť si videá o univerzitách a prostredníctvom interaktívneho chatu môžu naživo komunikovať s ich zástupcami a dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré majú pri výbere vysokej školy.

Vysielanie bude prebiehať na stránke www.virtualnydenotvorenychdveri.sk v čase 08.00 - 13.00 h a je rozvrhnuté do 4 dní:

 • 09.02.2021 (utorok) - vysielanie pre stredné školy z Prešovského a Žilinského kraja
 • 10.02.2021 (streda) - vysielanie pre stredné školy z Košického a Banskobystrického kraja
 • 11.02.2021 (štvrtok) - vysielanie pre stredné školy z Trnavského a Nitrianskeho kraja
 • 12.02.2021 (piatok) - vysielanie pre stredné školy z Bratislavského a Trenčianskeho kraja.

 

 

VIRTUÁLNY DOD Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

LEKÁRSKA FAKULTA Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozýva študentov na Virtuálny Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 4.02.2021 v čase od 10.00 h.

Prostredníctvom živého vysielania na facebookovom profile fakulty https://www.facebook.com/upjslf budú záujemcom priblížené priestory fakulty, ponúkané študijné programy, študentský život a ďalšie zaujímavosti. Na otázky účastníkov budú online odpovedať pracovníci študijného oddelenia a študenti. Jeden z vylosovaných účastníkov získa zaujímavú cenu.

Video z vysielania ostane uložené na FB profile fakulty, takže bude možné sa k nemu vrátiť aj po skončení živého vysielania.

Pozvánka

 

VIRTUÁLNY DOD Katolíckej univerzity v Ružomberku

KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku pozýva študentov na Virtuálny Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 3.02.2021 v čase od 9.00 h do 12.00 h.

K dispozícii budú zástupcovia vedenia školy a jednotlivých fakúlt, ktorým bude možné klásť otázky týkajúce sa možnosti štúdia, podmienok prijatia, aktivít,... prostredníctvom sociálnej siete Facebook

Viac informácií o DOD je dostupných na dod.ku.sk.

Povánka      Informácie o možnostiach štúdia

 

Webinár "Aká VŠ je pre mňa vhodná? 10 tipov za 30 minút"

Národné kariérne centrum pozýva končiacich stredoškolákov a taktiež žiakov nižších ročníkov a ostatných záujemcov na webinár s názvom Aká VŠ je pre mňa vhodná? 10 tipov za 30 minút, ktorý sa bude konať dňa 02.02.2021 o 17.00 h (dĺžka webinára 30 minút). Webinár je zdarma a bude sa vysielať na facebook Národného kariérneho centra.

Webinár bude viesť profesionálna kariérová poradkyňa a lektorka mäkkých zručností Zuzana Záhradníková. Návštevníci sa okrem iného dozvedia:

 • aké skúsenosti si preniesť z detstva pre svoju budúcnosť,
 • ako zistiť svoje silné stránky a talenty,
 • prečo sú koníčky dôležité,
 • prečo pri niektorých činnostiach beží čas rýchlejšie,
 • aké odbory sú trendy,
 • a mnoho iného....

 

Časopis "Kam po strednej"

Národné kariérne centrum informuje končiacich stredoškolákov a taktiež žiakov nižších ročníkov a ostatných záujemcov, že vyšlo januárové číslo časopisu Kam po strednej. Časopis obsahuje aktuálne informácie univerzít a fakúlt, ktoré sa týkajú ponuky ich štúdia.

Časopis si môžete ihneď prelistovať v online verzii. Stačí kliknúť na https://online.anyflip.com/wotj/tbko/mobile/index.html.

 

2. kolo Virtuálnych DOD univerzít a fakúlt

Už v utorok 12.01.2021 sa začína 2. kolo Virtuálnych DOD univerzít a fakúlt s rekordnou účasťou fakúlt. Toto kolo bude rozvrhnuté do 4 dní - od utorka 12.01.2021 do piatku 15.01.2021.

Vysielanie bude prebiehať na stránke www.virtualnydenotvorenychdveri.sk.

Študenti budú môcť klásť otázky naživo cez online chat každý deň v čase od 7.55 h do 13.00 h.

Zoznam vysokých škôl a fakúlt, ktoré budú vysielať:

 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta, Filozofická fakulta - Katedra anglistiky a amerikanistiky, Právnická fakulta, Lekárska fakulta UPJŠ, Fakulta verejnej správy, Prírodovedecká fakulta, Ústav telesnej výchovy a športu
 • Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta humanitných vied, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky
 • Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta
 • Technická univezita vo Zvolene
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta prírodných vied UCM
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Ústav manažmentu
 • Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta telesnej výchovy a športu, Jesseniova fakulta lekárstva v Martine, Farmaceutická fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Prírodovedecká fakulta, Fakulta managementu
 • Vysoká škola manažmentu
 • Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
 • University of New York in Praque.

 

Vysielanie Virtuálnych DOD univerzít a fakúlt

Národné kariérne centrum pripravilo postup ako si pozrieť vysielanie Virtuálnych DOD univerzít a fakúlt, kde študenti môžu spoznať slovenské a české vysoké školy a dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré majú pri výbere vysokej školy.

Vysielanie Virtuálnych DOD sú rozvrhnuté do 4 dní:

 • 08.12.2020 (utorok) - vysielanie pre stredné školy z Prešovského a Žilinského kraja
 • 09.12.2020 (streda) - vysielanie pre stredné školy z Košického a Banskobystrického kraja
 • 10.12.2020 (štvrtok) - vysielanie pre stredné školy z Trnavského a Nitrianskeho kraja
 • 11.12.2020 (piatok) - vysielanie pre stredné školy z Bratislavského a Trenčianskeho kraja.

Vysoké školy a fakulty odpovedajú na otázky študentov počas vysielanie každý deň v čase 7.55 h  - 13.00 h.

Postup ako si pozrieť vysielanie:

 1. Kliknite na stránku https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod
 2. Vyberte si kraj, z ktorého je Vaša stredná škola
 3. Vyberte si vysokú školu alebo fakultu, ktorá Vás zaujíma
 4. Vypíšte krátky registračný formulár. Po uložení údajov už ste prihlásení a môžete začať pozerať video vysokej školy, prečítať si dôležité informácie a pýtať sa otázky.
 5. Dĺžka sledovania videí je pre študentov naplánovaná na približne 45 minút.

 

Niekoľko rád, ktoré Vám môžu pomôcť vybrať si správnu vysokú školu:

 • Pred  vysielaním virtuálneho DOD si pozrite zoznam vysokých škôl, ktoré budú vysielať a vyberte si tie, ktoré Vás zaujali. Kompletný zoznam vysokých škôl nájdete na stránke https://virtualnydenotvorenychdveri.sk.

 • Počas podujatia školy odpovedia na najčastejšie otázky, ktoré dostávajú a zároveň budú odpovedať na Vaše otázky, ktoré im môžete dať cez chat. Pre inšpiráciu je pre Vás pripravený zoznam častých otázok, možno si tam nájdete aj tú svoju: Zoznam najčastejších otázok študentov

 

ONLINE DOD Katedry priemyselného inžinierstva Žilinskej univerzity

KATEDRA PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pozýva študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 2.12.2020 v čase od 10.00 h do 16.00 h.

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium sa môžu prostredníctvom stránky https://www.priemyselneinzinierstvo.sk/ dozvedieť viac o študijnom programe Priemyselné inžinierstvo. Svoje otázky budú môcť klásť prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram a taktiež bude k dispozícii aj online chat na webovej stránke katedry.

Záujemcovia o štúdium si môžu prezrieť katedrové priestory a laboratóriá prostredníctvom panoramatických fotografií a čaká ich aj prekvapenie vo forme odkazov, ktoré im cez YouTube kanál nahrali nielen pedagógovia, výskumníci a doktorandi, ale aj študenti priemyselného inžinierstva.

Pozvánka

 

ONLINE DOD Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Univerzity Majeja Bela v Banskej Bystrici pozýva študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 25.11.2020 v čase od 15.00 h.

Online DOD bude vysielaný na http://bit.ly/dod_fpvmv. Počas celého prenosu bude možné klásť otázky zástupcom fakulty prostredníctvom www.slido.com #DOD2020FPVMV.

Bližšie informácie o štúdiu v akademickom roku 2021/2022 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB nájdete aj na http://brozury.umb.sk/books/ushq/mobile/index.html.

Pozvánka        Informačný leták pre uchádzačov        Informačná brožúra pre uchádzačov

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria