Navigácia

CISCO - sieťová akadémia

1. Naša LCNA

Naša škola podpísala v školskom roku 2015/2016 zmluvu o spolupráci pri založení Lokálnej Cisco akadémie (LCNA) pri SPŠ technickej v Spišskej Novej Vsi. Zmluvnými partnermi sa stali: prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. - dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, Ing. Peter Feciľak, PhD. - zástupca Podporného centra pre CISCO akadémie. Spolupráca je realizovaná v rámci vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS - „CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - NetAcad”. V tomto roku zároveň začala výučba prvých študentov v rámci kurikúl CCNA v6.0 formou predmetu Operačné systémy a siete v odbore 2675 M elektrotechnika – počítačové systémy a siete. V súčasnosti (01/2021) má naša akadémia vyškolených 4 inštruktorov, ktorí sa podieľajú na výučbe predmetov z oblasti počítačových sietí.

2. Verzia CCNA v6.0

Cisco Certified Network Associate ( CCNA ) Exploration predstavoval bloky 4 kurzov: CCNA1 R&S: Introduction to Networks, CCNA2 R&S: Routing & Switching Essentials, CCNA3 R&S: Scaling Networks a CCNA4 R&S: Connecting Networks. Tieto kurzy absolvovali naši študenti v rámci maturitného štúdia na našej škole. V priebehu každého kurzu riešili študenti niekoľko priebežných teoretických testov v anglickom jazyku a praktických testov.  Študent musel dosiahnuť za každý úspešne zvládnutý teoretický test viac ako 80% a za praktický test viac ako 70%.  Jednotlivé kurzy ukončili úspešným  záverečným testom (Final Exam a Practice Final – teda teoretický aj praktický), ktorých termíny stanovil inštruktor a ktoré sa vyhodnocovali elektronickou formou. Obsahovo boli úplne totožné s požiadavkami na znalosti pre prvý stupeň priemyselné certifikácie Cisco Certified Network Associate spoločnosti Cisco. V priebehu kurzov CCNA Routing and Switching sa študenti zoznamovali so základmi sieťových technológií v laboratórnych podmienkach a pomocou aplikácií (PacketTracert), v ktorých sa realizujú rôzne typy praktických sieťových situácií. Študenti sa postupne zoznamujú s domácimi sieťami, s podnikovými sieťami, s bezdrôtovými sieťami aj problematikou bezpečnosti komunikácie.

3. Prví absolventi CCNA

V júni 2018 študenti štvrtého ročníka odboru 2675 M elektrotechnika – počítačové systémy a siete ukončili vzdelávanie v rámci CISCO sieťovej akadémie. Piati žiaci úspešne zvládli záverečnú skúšku CCNA1  - CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks verzia 6.0. Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky – FINAL EXAM študenti získali medzinárodne uznávaný certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu. Príprava na túto finálnu skúšku prebiehala počas celého školského roku 2017/2018 v rámci voliteľného predmetu Technológie počítačových sieti. V školskom roku 2019/2020 ukončilo úspešne 32 študentov CCNA1 v6.0 R&S: Introduction to Networks, 22 študentov CCNA2 v6.0 R&S: Routing & Switching Essentials.

4. Nová verzia CCNA v7.0


Od 24. februára 2020 je v platnosti nová verzia CCNA a to verzia CCNA-v7 Routing & Switching. Ide o 3 na seba nadväzujúce kurzy, ktoré postupne pripravia študenta k získaniu komerčného priemyselného certifikátu CCNA 200-301

 

CCNA v7.0 ma tieto kurzy: CCNAv7-1: Intro to Networks (Úvod do sieti), CCNAv7-2 Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) - (Prepínanie, smerovanie a bezdrôtové pripojenie) a CCNAv7-3 Enterprise Networking, Security and Automation (ENSA) – (Siete, bezpečnosť a automatizácia).

 

Do 24. februára 2020 28 študentov ukončilo kurz CCNA2 v6.0 - R&S: Routing & Switching Essentials. Ďalej pokračovali v štúdiu novej verzie: CCNAv7-3 Enterprise Networking, Security and Automation (ENSA). Zároveň 57 študentov ukončilo úspešne  CCNA1 v6.0 - R&S: Introduction to Networks. Ďalej pokračovali CCNAv7-2 Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). V školskom roku 2020/2021 v 5tich triedach študujú študenti kurzy CCNA1, 2, 3 v7.0.

5. Spôsob štúdia

Pri štúdiu sa využíva vzdelávací interaktívny multimediálny systém od firmy Cisco na báze Internetu. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny.

Vyučovanie na praktických cvičeniach prebieha v slovenskom jazyku buď v programe PacketTracert, alebo na reálnych zariadeniach.

Interaktívne študijné lekcie sú prístupné pre študentov po zaradení do štúdia prostredníctvom servera Cisco Systems - 
http://cisco.netacad.net.

6. Kurzy CCNA v7.0

 

CCNAv7 - 1: Intro to Networks - Prvý kurz v učebných osnovách CCNA predstavuje architektúry, modely, protokoly a sieťové prvky, ktoré spájajú používateľov, zariadenia, aplikácie a dáta prostredníctvom Internetu a naprieč modernými počítačovými sieťami - vrátane adresovania IP a základov ethernetu.

 

CCNAv7 - 2 Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) - Druhý kurz v učebných osnovách CCNA sa zameriava na prepínacie technológie a operácie smerovačov, ktoré podporujú malé a stredné obchodné siete a zahŕňajú bezdrôtové lokálne siete (WLAN) a bezpečnostné koncepty. Študenti sa učia koncepty prepínania a smerovania kľúčov. Môžu vykonávať základnú konfiguráciu siete a odstraňovanie problémov, identifikovať a zmierňovať bezpečnostné hrozby LAN a konfigurovať a zabezpečovať základnú sieť WLAN.

 

CCNAv7 - 3 Enterprise Networking, Security and Automation (ENSA) - Tretí kurz v učebných osnovách CCNA popisuje architektúry a úvahy týkajúce sa navrhovania, zabezpečenia, prevádzky a riešenia problémov podnikových sietí. Tento kurz sa zameriava na technológie rozsiahlej siete (WAN) a mechanizmy kvality služieb (QoS) používané na bezpečný vzdialený prístup spolu so zavedením softvérovo definovaných konceptov sietí, virtualizácie a automatizácie, ktoré podporujú digitalizáciu sietí. Študenti získajú zručnosti s konfiguráciou a riešením problémov v podnikových sieťach a naučia sa identifikovať a chrániť pred kybernetickými hrozbami. Sú oboznámení s nástrojmi na správu siete a učia sa kľúčové koncepty softvérovo definovaných sietí, vrátane architektúr založených na radičoch a toho, ako umožňujú aplikačné programové rozhrania (API) automatizáciu siete.

7. Podmienky absolvovania

Priebežné testy:
Kurzy sa spravidla otvárajú pre predmet Sieťové a serverové technológie (SST) odboru 2561 M Informačné a sieťové technológie a pre predmety Operačné systémy a siete (OSS), voliteľný predmet Technológie počítačových sietí (TPS) v odbore 2675 M Elektrotechnika – inteligentné technológie.  Počas riadneho termínu môže študent spraviť test maximálne 2-krát. Študent, ktorý tieto testy neabsolvuje v stanovenom termíne môže inštruktora požiadať o ich znovuotvorenie. Absolvovanie všetkých priebežných a finálnych (teoretických a praktických) testov  nad 80%.

Záverečný test:
Záverečný test sa spravidla skladá z 2 častí - teoretickej a praktickej. Teoretický test je test predpísaný spoločnosťou Cisco v anglickom jazyku, ktorý je potrebné zvládnuť aspoň na 80%. Ak sa študentovi nepodarí úspešne zvládnuť teoretický test na prvý pokus, má ešte jednu možnosť. Praktický test je zložený z overenia praktických zručností týkajúcich sa témy daného kurzu a pripravuje ho samotný inštruktor podľa vlastného uváženia. Inštruktor môže uznať ako praktický test aj praktické skúšanie, alebo zadanie z daného predmetu (SST, OSS, TPS, praxe). Všetky testy musia žiaci absolvovať v škole.

Časový rámec:
Časové obmedzenie existencie triedy na portáli NetAcad je 1 rok. To znamená, že pokiaľ inštruktor nestanoví menší časový rozsah, je potrebné všetky testy (priebežné aj záverečné) zvládnuť do 12 mesiacov od začiatku štúdia daného vzdelávacieho modulu.

Spätná väzba:
Každý študent je povinný vyplniť hodnotiaci dotazník o kurze (Course Feedback) prípadne iný dotazník ako spätnú väzbu pre zlepšenie kvality výučby.

Po splnení týchto podmienok študent absolvoval kurz a na portáli získa v danej triede status Pass (absolvoval).  Pri nesplnení týchto podmienok môže inštruktor prideliť študentovi status Incomplete (nedokončený) a študent môže pokračovať v kurze v inej triede (trieda na portáli NetAcad) prípadne status Fail (nevyhovel) a študent v tomto prípade musí  absolvovať celé vzdelávanie v danej triede od začiatku.

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria