Navigácia

Výrazný príspevok školy ku skvalitneniu klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 08.11.2021 spomedzi mnohých žiadostí reagujúcich na vyhlásenú výzvu č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62 vybralo projekt Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi s názvom Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi a schválením jej žiadosti rozhodol škole poskytnúť nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Kohézneho fondu EÚ a Štátneho rozpočtu SR vo výške 810 351,96 EUR. Celkovo však stavebné práce, iné dodávky a služby
tejto investičnej akcie kofinancované Košickým samosprávnym krajom sú predpokladané vo výške 1 038 436,80 EUR.

Škola dňa 10. januára 2022 podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/39 so sprostredkovateľským orgánom pre OP KŽP, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia.

Košický samosprávny kraj, zriaďovateľ školy, vytvoril a vytvára iniciačne a systémovo investičné podmienky na prispôsobovanie sa zmene klímy, vrátane ekosystémov v kraji. SPŠT v Spišskej Novej Vsi ako dynamicky sa rozvíjajúca škola v oblasti digitalizácie, aplikácii formátu Priemysel 4.0 tak uskutočnením projektu vodozádržných opatrení sa zapája do cieľov Európskej únie znižovať nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na zníženie rizika povodní.

Projekt ráta s uskutočnením siedmich vodozádržných opatrení najneskôr do roku 2023, a to:
1. vegetačnou strechou,
2. podpovrchovými akumulačnými nádržami,
3. podpovrchovými vsakmi,
4. dažďovými záhradami a jazierkom v átriu,
5. výmenou vodonepriepustnej plochy za vegetačnú,
6. výmenou vodonepriepustných plôch za vodopriepustné,
7. vegetačnými stenami.

Škola realizáciou projektu vytvorí kvalitné prostredie pre oddych a relax študentov počas
vyučovacieho dňa a zároveň prispeje k ich vzdelávaniu v oblasti ochrany životného
prostredia.

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria