Navigácia

STREDOŠKOLSKÉ ŠTIPENDIUM AKO POŽIADAŤ O ŠTIPENDIUM

STREDOŠKOLSKÉ ŠTIPENDIUM

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Štipendium podľa tohto zákona možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, praktickej školy alebo odborného učilišťa, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

1)  ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi - štipendium bude priznané z titulu hmotnej núdze

ALEBO

2)  u ktorých jedna dvanástina celkového príjmu rodiny za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima - štipendium bude priznané z titulu životného minima.

 

Z uvedeného ustanovenia však nevyplýva nárok na poskytnutie štipendia - t.z. ak si žiak neplní ani základné študijné povinnosti, alebo závažne porušuje vnútorný poriadok školy, riaditeľ školy môže zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia (odňať štipendium) aj z týchto dôvodov. Štipendium sa tiež neposkytuje žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený.

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského vyučovania. Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou na bankový účet žiaka (v prípade dosiahnutia veku 18 rokov) alebo zákonného zástupcu žiaka.

 

Výška štipendia

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu žiaka v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa. Do priemeru známok sa nezarátava klasifikácia z nepovinných predmetov. Po ukončení polročnej klasifikácie žiaka, škola tiež vykoná prehodnotenie výšky štipendia podľa výsledkov tejto klasifikácie.

V školskom roku 2020/2021 sú výšky štipendií nasledovné:

 • 49,04 € (50 % výšky životného minima) - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane
 • 34,33 € (35 % výšky životného minima) - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane
 • 24,52 € (25 % výšky životného minima) - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.

 

Sumy životného minima sa podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

V školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovnú hodnotu:

 • 214,83 € - ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 149,87 € - ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu
 • 98,08 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria