Navigácia

STREDOŠKOLSKÉ ŠTIPENDIUM AKO POŽIADAŤ O ŠTIPENDIUM

STREDOŠKOLSKÉ ŠTIPENDIUM

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií upravuje § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 29 - 32 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. Štipendium sa poskytuje ako sociálne štipendium alebo ako mimoriadne štipendium.

Na základe uvedených zákonov môžu žiaci našej školy požiadať o SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM.

Sociálne štipendium sa poskytuje z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Dohľad nad dodržiavaním podmienok poskytovania štipendia vykonáva ministerstvo školstva.

O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje riaditeľ školy. 

 

Obdobie poskytovania štipendia

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského vyučovania. Podľa  § 150 ods. 3 školského zákona "Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka. Po ňom nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka."

Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť o priznanie sociálneho štipendiá podaná.

Žiakovi posledného ročníka (4. ročníka) sa štipendium vypláca naposledy za mesiac, v ktorom prestane byť žiakom školy.

 

Kritéria na poskytnutie sociálneho štipendia

PRVÝM ZÁKLADNÝM KRITÉRIOM na poskytnutie sociálneho štipendia podľa § 30 ods. 1 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole je celkové hodnotenie žiaka na vysvedčení za predchádzajúci polrok "prospel".
Pokiaľ žiakovi bolo priznané štipendium v prvom polroku a pri polročnom hodnotení má celkové hodnotenie neprospel, štipendium sa mu odníme.

Pokiaľ žiadateľ o štipendium nemá vysvedčenie za predchádzajúci polrok (napr. mal prerušené štúdium, po skončení ZŠ nikde neštudoval,...) nie je možné mu v prvom polroku štipendium priznať. Môže oň požiadať až po polročnom hodnotení.

Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo žiakovi uložené podmienečné vylúčenie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynul čas podmienečného vylúčenia.

Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý opakuje ročník. Takémuto žiakovi nie je možné priznať štipendium ani po polročnom hodnotení (v ročníku, ktorý opakuje).

Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov. Podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že:
a)  bez zbytočného odkladu písomne oznámi riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie
     štipendia,
b)  vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny skutočností
     rozhodujúcich na poskytovanie štipendia.DRUHÝM KRITÉRIOM na poskytnutie sociálneho štipendia je poskytovanie dávky v hmotnej núdzi alebo výška príjmu.

1.   Vo vzťahu k dávke v hmotnej núdzi:
      a)  ak ide o neplnoletého žiaka, relevantná je skutočnosť, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje
           dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v  hmotnej núdzi,
      b)  ak ide o plnoletého žiaka, relevantná je skutočnosť, že žiak nie je spoločne posudzovaný s inými osobami a dávka
           v hmotnej núdzi a príspevky v hmotnej núdzi sa poskytujú na tohto žiaka.

2.   Vo vzťahu k výške príjmu je kritériom, že 1/12 príjmu za predchádzajúci kalendárny rok je najviac vo výške
      životného minima
, pričom:
      a)  ak ide o neplnoletého žiaka, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, počíta sa príjem spoločne posudzovaných osôb,
      b)  ak ide o plnoletého žiaka, ktoré je nezaopatreným dieťaťom, počíta sa príjem spoločne posudzovaných osôb
           (bez ohľadu na to, či žije s rodičmi),
      c)  ak ide o slobodného plnoletého žiaka, ktorý je zaopatreným dieťaťom, počíta sa len jeho príjem,
      d)  ak ide o zosobášeného plnoletého žiaka, ktorý je zaopatreným dieťaťom, počíta sa príjem žiaka a jeho manžela
           (manželky). 

Započítanie príjmu vychádza nielen z Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, ale aj z § 3  zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, ktorý pri započítaní príjmu nerozlišuje prioritne neplnoleté a plnoleté deti, ale nezaopatrené a zaopatrené deti.
"Spoločne posudzovanými osobami" sú osoby uvedené v § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.

 

Výška sociálneho štipendia

Výška sociálneho štipendia závisí od priemerného prospechu žiaka v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.
Do priemeru známok sa nezarátava klasifikácia z nepovinných predmetov.
Po ukončení polročnej klasifikácie žiaka, škola tiež vykoná prehodnotenie výšky sociálneho štipendia podľa výsledkov tejto klasifikácie.
 

V školskom roku 2023/2024 je výška sociálneho štipendia nasledovné:

 • 61,39 € (50 % výšky životného minima) - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
 • 42,97 € (35 % výšky životného minima) - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,
 • 30,70 € (25 % výšky životného minima) - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5.

 

Sumy životného minima sa podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
Vzhľadom k uvedenému, v školskom roku 2023/2024 sumy životného minima majú nasledovnú hodnotu:

 • 268,88 € - ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 187,57 € - ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
 • 122,77 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

 

Štipendium sa vypláca v termínoch určených školou na bankový účet žiaka (v prípade dosiahnutia veku 18 rokov) alebo zákonného zástupcu žiaka, uvedený v žiadosti o poskytnutie sociálneho štipenia.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria