Navigácia

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE AKO PODAŤ ŽIADOSŤ PREHĽAD PREDPISOV

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Názov organizácie
Stredná priemyselná škola technická
 
Adresa
Hviezdoslavova 6
052 01  Spišská Nová Ves
 
IČO:   00521663
DIČ:   2020736256
 

Spôsob zriadenia Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi
 
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves (ďalej len „škola“) bola zriadená 01.09.1981 Východoslovenským krajským národným výborom v Košiciach. Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou do 01.07.2002 stal zriaďovateľom školy Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice (ďalej len „zriaďovateľ“). Zriaďovateľ podľa ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením
§ 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydal dňa 07.04.2009 Zriaďovaciu listinu školy č. 1170/2009 – RU 17/8439, dňa 16.01.2012 Dodatok č.1 č. 1169/2012 - RU 17/389 a dňa 25.08.2020 Dodatok č.2 č. 6035/2020/OSK-30968 k Zriaďovacej listine 1170/2009 – RU 17/8493 zo dňa 07.04.2009.
 
 
Právomoci a kompetencie Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi
 
Škola je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 2 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vymenúva a odvoláva predseda Košického samosprávneho kraja na návrh Rady školy. Riaditeľ školu zastupuje navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti školy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zriaďovacou listinou a v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Škola je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa.
Podľa ustanovenia § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ustanovenia § 5 ods. 7 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov môže škola vykonávať podnikateľskú činnosť. Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením poslania školy.
Škola hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve zriaďovateľa a ktorý jej bol zverený na plnenie predmetu jej činnosti. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku.

Škola podľa školského zákona poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie, zamerané predovšetkým na výkon povolaní
a odborných činností. Škola môže pripravovať žiakov aj na ďalšie štúdium. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

Súčasťami školy sú:
-  Školská jedáleň pri SPŠ technickej, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves,
-  Centrum voľného času ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves.

Tieto súčasti školy nemajú právnu subjektivitu.

 

Popis organizačnej štruktúry Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi

Organizačná schéma - platná od 01.09.2022

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria