Navigácia

Ďalší úspešný projekt vo vízii byť školou odbornej excelentnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) v investičnej priorite Investovania do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry spomedzi mnohých žiadostí reagujúcich na výzvu č. IROP-PO2-SC223-2021-68 vybralo projekt Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi s názvom Priemysel 4.0 a inteligentné technológie – nevyhnutnosť nielen vo výrobe, ale aj vzdelávaní a schválením jej žiadosti rozhodol zmluvne poskytnúť nenávratný finančný príspevok zo zdrojov spolufinancovania Európskym fondom regionálneho rozvoja REACT- EÚ a Štátneho rozpočtu SR vo výške 332 500 EUR. Celkovo však hodnota projektu kofinancovaná Košickým samosprávnym krajom je vo výške 411 998 EUR.

Dňa 3. augusta 2022 podpísala škola s MIRRI, riadiacim orgánom IROP, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Škola tak uskutočnením projektu do konca školského roka 2022/2023 zabezpečí pre proces vzdelávania modulárny produkčný systém v hodnote 138 746 EUR, jeden priemyselný robot a dva kolaboratívne roboty v celkovej hodnote 109 482 EUR, univerzálne obrábacie stroje: frézovačku s digitálnym odmeriavaním a sústruh s digitálnym odmeriavaním v celkovej hodnote 72 325 EUR a prístrojmi a inou technikou a zariadením v hodnote 91 445 EUR vybaví elektrotechnické laboratórium.

Nákup a inštalácia najnovších technických zariadení sa tak stáva veľkou, v ostatnom období v poradí už druhou investíciou v škole a významnou mierou prispeje k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania na škole. Vytvorí základné a veľmi dobré predpolie na uskutočnenie vízie SPŠT v Spišskej Novej Vsi - technologickým vzdelávacím ekosystémom vybudovať vzdelávaciu inštitúciu v širšom regióne vo formáte odbornej excelentnosti.

Peter Malučký

plagat.pdf


Finalizácia projektu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) reflektovalo situáciu zvýšenia cien na trhu a vyhovelo požiadavke školy o zvýšenie príspevku  na  projekt Priemysel 4.0 a inteligentné technológie – nevyhnutnosť nielen vo výrobe, ale aj vzdelávaní vo výške 41 771,74 EUR a dňa 24.05.2023 uzatvorilo dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Celková hodnota projektu kofinancovaná Košickým samosprávnym krajom je tak po verejnom obstarávaní vysúťažená vo výške 439 464,50 EUR.

Príspevok EÚ je 323 586,28 EUR; príspevok zo Štátneho rozpočtu je 38 068,97 a príspevok KSK vo výške 77 809,25 EUR

Škola podľa harmonogramu má už dodané a namontované zariadenia, prístroje a vybavenie, a to:

 1. modulárny produkčný systém s robotinom pre Industry 4.0 v hodnote 161 816,40 EUR,
 2. jeden priemyselný robot a dva kolaboratívne roboty v celkovej hodnote 98 400,00 EUR,
 3. univerzálne obrábacie stroje: frézovačku s digitálnym odmeriavaním a sústruh s digitálnym odmeriavaním v celkovej hodnote 86 338,80 EUR
 4. laboratórne elektrotechnické stoly, prístroje a inú techniku pre elektrotechnické laboratórium v celkovej hodnote 92 909,30 EUR.

V súčasnosti prebiehajú už len procesy kontroly na MIRRI SR i činnosti administrácie projektu s predpokladaným ukončením do konca školského roka 2023/2024.

 

Spišská Nová Ves, 12.06.2023

plagát.pdf

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria