Navigácia

Projekt Iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich
regiónov - Catching-up Regions (CURI)
v spolupráci so  Svetovou bankou

Svetová banka na základe výsledkov z uskutočnených analýz v roku 2021 v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vybrala   osem stredných odborných škôl pre prípravu investičných návrhov, medzi nimi aj Strednú priemyselnú školu technickú v Spišskej Novej Vsi.

Naša škola na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt CURI bola úspešná.

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI)
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Prioritná os: 7-REACT-EÚ
Výzva č.: IROP-PO7-SC76-2021-80
Špecifický cieľ projektu: 7.6 Predprojektová príprava
Rozhodnutie dňa: 21.09.2022
Názov projektu: Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti – projektová dokumentácia
Cieľ projektu
Na základe Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji vyvstáva potreba modernizácie aj infraštruktúry odborných škôl, aby boli schopné žiakom poskytovať vzdelanie na úrovni zodpovedajúcej aktuálnym potrebám zamestnávateľov. Na to, aby škola mohla zabezpečiť plnohodnotné vzdelávanie, nepostačuje iba obnovovať a dopĺňať materiálovo-technické vybavenie, ktoré sa pri súčasných trendoch veľmi rýchlo vyvíja, ale je nevyhnutné poskytnúť žiakom aj plnohodnotné prostredie na štúdium a odbornú prax. V súčasnosti sú v budovách školy nevyhovujúce: osvetlenie v učebniach, podlahy, elektroinštalácie, elektrické rozvodové skrine, dátové rozvody, voda, zatekajúca strecha. Keďže vzdelávanie v škole prebieha vo viacerých budovách, škola potrebuje komplexne realizovať rozsiahlejšie stavebno-technické úpravy, ktoré sú predpokladom na plnohodnotné vzdelávanie a využívanie najmodernejších technológií a zariadení v oblasti IT a oblasti Industry 4.0. Základným predpokladom na úspešnú realizáciu vyššie spomínaných aktivít je mať spracovanú projektovú dokumentáciu. Realizovaním projektu škola získa projektovú dokumentáciu na výstavbu novej budovy – prístavby Centra odborného vzdelávania a rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich priestorov odborných pracovísk a priestorov školy, na zníženie energetickej náročnosti budov, čo prispeje k zlepšeniu kvality odborného vzdelávania a praktických zručností žiakov.

Aktivity projektu

Hlavná aktivita 1 - Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre projektový zámer Vzdelávacie a prezentačné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov

Hlavná aktivita 2 - Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre projektový zámer Excelentné centrum odborného vzdelávania a prípravy

Hlavná aktivita 3 - Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre projektový zámer Udržateľné vzdelávacie prostredie

Hlavná aktivita 4 – Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre projektový zámer Informatizácia a digitalizácia pre prax

Rozpočet projektu: Celkom 261 455,10 EUR s DPH
z toho:
a) príspevok EÚ a ŠR (95% oprávnených výdavkov) 237 500,00 EUR
b) kofinancovanie KSK 23 955,10 EUR s DPH
Doba realizácie projektu: 12.2022 až 12.2023

Peter Malučký

plagat.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria