Navigácia

Plán výchovného poradenstva Konzultačné hodiny Pokyny na vyplnenie prihlášky na VS Zaujímavé internetové stránky

 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2022 / 2023

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2021 / 2022 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu učiteľ – žiak, zvýšenie právneho vedomia žiakov, karierového poradenstva a prevencie pred nezamestnanosťou absolventov školy. Plán práce pre školský rok 2022/ 2023 sme vymedzili na tieto základné činnosti:

· poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

· konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácii žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovania informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

· koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s  poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou  o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom. Sprostredkovanie previazanosti školy s výchovnými poradcami základných škôl pri nábore žiakov základných škôl na stredné  školy,

· individuálna a diferencovaná pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením-  zameraná pre rodičov, triednych učiteľov a učiteľov týchto žiakov

 

Štruktúra výchovného poradenstva na škole:

1.    Výchovná poradkyňa: Ing. Mg. Alena Pekárová

2.    Triedni učitelia a ostatní učitelia

3.    Centrum pedagogicko – psychlogického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi,

4.    Školský psychológ: Mgr. Frederika  Markovičová

 

 

Úlohy výchovného poradcu vyplývajúce z hlavných úloh školy:

·  odborný rast, vzdelávanie  a seba vzdelávanie, účasť na seminároch a kurzoch s výchovno – poradenskou problematikou,

·  vedenie dokumentácie(evidencia problémových a nadaných žiakov, denník výchovného poradcu, poradenský záznam o žiakovi, záznamový list o problémoch žiaka, priebežný záznam o hromadných aktivitách, prehľady o individuálnom a hromadnom poradenstve v spolupráci s triednymi učiteľmi),

·  oboznámenie študentov a rodičov prvého ročníka s formou a organizáciou práce výchovného poradcu a adaptácií sa žiakov na strednú školu,

·  pravidelné monitorovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením ( vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania),

·  pravidelné monitorovanie talentovaných a nadaných žiakov,

·  poskytovanie individuálnych konzultácií študentom a rodičom študentov pri výskyte problémov vo vzdelávacom a výchovnom procese, V závažnejších prípadoch úzko spolupracovať s CPPPaP,

·  spolupráca s koordinátorom proti drogovej prevencie a centrami výchovnej a psychologickej prevencie pri ochrane študentov pred negatívnymi  sociálno – patologickými javmi,

·  vykonávanie poradenskej činnosti súvisiacej so štúdiom na vysokých školách,

·  poskytovanie aktualít z oblasti výchovného poradenstva na nástenke VP,

·  venovanie pozornosti hodnotovej orientácií mladých ľudí úzko súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v spoločnosti,

·  pracovanie na skvalitňovaní a rozvíjaní pracovných vzťahov,

·  spolupracovať s triednymi učiteľmi,

·  poskytovanie poradenskej služby žiakom, učiteľom a zákonným zástupcom o formách štúdia na stredných školách ( nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium) a na vysokých školách formou individuálnych a skupinových konzultácií,

·  poskytovanie metodickej pomoci pri vyplňovaní prihlášok na VŠ a ich kontrola,

·  informovanie študentov o možnosti prihlásiť sa na kurzy a semináre k prijímacím skúškam na vysoké školy,

·  udržiavanie kontaktov s inštitúciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov, ktoré sú v pôsobnosti výchovného poradcu ( Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Mestský úrad, základné školy, Centrum pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencií v Spišskej Novej Vsi, polícia, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Levoči a iné)

·  študovanie dostupnej pedagogickej a psychologickej literatúry,

·  podieľanie sa na príprave Dňa otvorených dverí na škole,

·  zabezpečovanie žiakom vzdelávanie v oblasti prípravy na rodičovstvo a manželstvo, vzdelávanie v oblasti zdravotníckej výchovy, vzdelávanie v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

·  zvyšovanie právneho vedomia pedagogických zamestnancov školy o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže,

·  spolupracovanie s kontaktným psychológom z CPPPaP v Spišskej Novej Vsi.

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria