Navigácia

Štatút Rady školy Členovia Rady školy

Rada školy pri SPŠ technickej, Hviezdoslavova 6, 052 01  Spišská Nová Ves

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ŠTATÚT  RADY  ŠKOLY

 

            V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. z 5.novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR

č. 291/2004 Z.z. o školskej samospráve sa vydáva tento Štatút Rady školy.

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

 1. Rada školy sa zriaďuje pri SPŠ technickej, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves (ďalej len SPŠT).
 2. Sídlo Rady školy pri SPŠT je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

 

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie Rady školy

 

 1. Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.
 2. Rada školy podľa § 24 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávneho kraja z pohľadu školskej problematiky.

 

 

Čl. 3

Činnosť Rady školy

 

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 2. Rada školy:
 1. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,
 2. navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy,
 3. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. a to najmä:
 1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
 2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich orientácii,
 3. k návrhu na úpravy učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto  predmetoch,
 4. k návrhu rozpočtu,
 5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
 6. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z.,
 7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnoteniu,
 9. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

 1. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:
 1. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,
 2. odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom Rady školy.

 

 

Zloženie a spôsob voľby členov Rady školy

 

Čl. 4

Zloženie Rady školy

 

 1. Rada školy má 11 členov.
 2. Členmi Rady školy sú:
 1. traja zvolení zástupcovia rodičov
 2. dvaja zvolení pedagogickí zamestnanci
 3. jeden zvolení zástupca ostatných zamestnancov
 4. jeden zvolený zástupca žiakov príslušnej školy
 5. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov Rady školy

 

 1. Voľby členov Rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy a žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr 30 dní pred termínom určeným na ustanovenie novej Rady školy.
 2. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
 3. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 4. Voľba zástupcov ostatných pracovníkov do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.
 5. Voľba zástupcu žiakov do Rady školy sa uskutočňuje voľbou z pomedzi členov žiackej rady.
 6. V rovnakom čase ako v bode 1 deleguje svojich zástupcov do Rady školy Úrad Košického samosprávneho kraja, Mesto Spišská Nová Ves a iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov školy.
 7. Výzvu na delegovanie zástupcov podľa čl. 4 ods. 2 vykoná Úrad Košického samosprávneho kraja.
 8. Členovia Rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom Rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
 9. Členom Rady školy nemôže byť riaditeľ školy a zástupca riaditeľa.
 10. Členstvo v Rade školy zaniká:
 1. uplynutím funkčného obdobia Rady školy,
 2. vzdaním sa členstva,
 3. ak vzniknú dôvody podľa čl. 5 bod 9,
 4. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
 5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
 6. ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
 7. odvolaním zvoleného alebo delegovaného člena,
 8. ak si neplní povinnosti podľa čl. 7 bod 2,
 9. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 10. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
 1. Členstvo v Rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena Rady školy do výberového konania na funkciu riaditeľa školy až do ukončenia výberového konania.

 

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania Rady školy

 

 1. Ustanovujúce zasadnutie Rady školy zabezpečuje riaditeľ školy.
 2. Rada školy na ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť do územnej školskej rady, zo zvolených rodičov, svojho kandidáta.
 3. Rada školy zvolí na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov predsedu Rady školy a podpredsedu Rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Rady školy.
 4. Predsedom Rady školy nemôže byť člen Rady školy uvedený v čl. 4 ods. 2 písm. d).
 5. Podpredseda Rady školy spolupracuje s predsedom Rady školy pri technickom a organizačnom zabezpečení činnosti Rady školy a zastupuje predsedu Rady školy v čase jeho neprítomnosti.
 6. Predsedu a podpredsedu Rady školy Rada odvolá ak:
 1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 2. o to sám požiada,
 3. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 mesiace,
 4. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. alebo štatútom Rady školy,
 5. ak si neplní povinnosti predsedu alebo podpredsedu Rady školy.
 1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 2. Na platné uznesenie Rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných jej členov.
 3. Na platné uznesenie Rady školy vo veci vymenovania, alebo odvolania riaditeľa je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 4. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však trikrát ročne.
 5. Nová Rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia Rady školy.
 6. Zasadnutie Rady školy je verejné, ak jej členovia dvojtretinovou väčšinou hlasov nerozhodnú inak.
 7. Z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb do Rady školy, mená a priezviská členov Rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu a podpredsedu Rady školy a meno a priezvisko kandidátov navrhnutých do príslušnej územnej školskej rady.

Zápisnicu podpisuje zvolený predseda Rady školy, vyhotovenie zápisnice zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.

 1. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy zašle predseda Rady školy Úradu Košického samosprávneho kraja, a to najneskôr do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia Rady školy. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy zriaďovateľom školy.
 2. Z rokovania každej Rady školy je vyhotovená zápisnica. Za jej vyhotovenie zodpovedá poverený člen Rady školy. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina.

 

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena Rady školy

 

 1. Člen má právo:
 1. voliť a byť volený,
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu Rady školy,
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania Rady školy a slobodné sa k ním vyjadrovať,
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam Rady školy,
 5. predkladať na rokovanie Rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
 1. Člen Rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie  povinností člena Rady školy podľa tohto štatútu.
 2. Člen Rady školy je povinný  zabezpečiť  ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu Rady školy

 

 1. Predseda Rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Rady školy, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu Rady školy môže byť zvolený každý člen Rady školy okrem zástupcu žiakov.
 3. Predseda Rady školy predloží na najbližšom zasadnutí od ustanovujúceho zasadnutia návrh štatútu Rady školy na schválenie.
 4. Predseda Rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze Rady školy.
 5. Predseda Rady školy zvolá Radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov Rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, Radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
 6. Uznesenie Rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu Rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

 

Čl. 9

Vzťahy Rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

 1. Predseda Rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí informuje Radu školy o skutočnostiach podľa čl. 3 ods. 2 písm. c).

 

 

Čl. 10

Hospodárenie Rady školy

 

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.
 2. Za finančnú úhradu nákladov zodpovedá riaditeľ školy.
 3. Rada školy nemá vlastný majetok.

 

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenie

 

 1. Vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., vyhláškou č. 291/2004 Z.z. a v znení neskorších predpisov.
 2. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi

                                

Dátum schválenia: .................................

 

 

                                                                                               .................................................................

                                                                                                          podpis predsedu Rady školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria