Navigácia

Novinky v ponuke štúdia pre šk. rok 2023/24

I. Elektrotechnika - INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE  -  najnovšia špecializácia školy od 01.09.2021

Tento študijný program bol pripravený komplexnou inováciou študijného odboru 2675 M  elektrotechnika s ohľadom na súčasné požiadavky spoločnosti v zavádzaní a využití moderných digitálnych technológií.

Absolvent študijného odboru inteligentné technológie je kvalifikovaný odborník, ktorý získa vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu vecí, databázových systémov, robotiky, 3D technológií, serverových a cloudových technológií, počítačovej grafiky, elektrotechniky a elektroniky.

Absolvent dokáže prečítať a vytvoriť vývojový diagram algoritmu, programovať v programovacích jazykoch, dokáže vytvárať dynamické webové stránky s prepojením na databázový systém.

Absolvent nadobudne poznatky o druhoch a konštrukcii základných elektronických zariadení a ich využití v praxi. Dokáže riešiť jednoduché elektronické SMART obvody. Chápe fungovanie základných služieb Internetu vecí a ich prínosov z pohľadu jeho fungovania a generovania dát. Vie programovať, konfigurovať a diagnostikovať zariadenia využívajúce IoT (Internet vecí), ktoré využije v praxi pri podpore smart technológií. Naučí sa navrhovať, realizovať a programovať vstavané zariadenia obsahujúce systémy založené na mikrokontroléroch a mikropočítačoch.

Absolvent tohto študijného odboru absolvuje časť Sieťového akademického programu Cisco. Po úspešnom zvládnutí testov a praktických zadaní získa celosvetovo uznávané certifikáty.

Je pripravený na výkon technika pre IKT, pre smart zariadenia, správcu či administrátora pre činnosti konštrukčného, technologického a prevádzkového charakteru. Môže vykonávať aj činnosti programátora, predajcu, konzultanta, ale aj ďalšie funkcie v odborných útvaroch v oblasti inteligentných technológií. Odbornou praxou a ďalším štúdiom rozvíja svoje zručnosti a vedomosti a zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

 

II. INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE  -  aktuálna ponuka SPŠ technickej

Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie dopĺňa a rozširuje pestrú a zaujímavú ponuku školy v oblasti stredoškolského vzdelávania.

Prípravu a zavedenie odboru iniciovali požiadavky viacerých spoločností pôsobiacich v oblasti IT technológií, ktoré deklarovali záujem zamestnať zodpovedných a kvalitne vzdelaných odborníkov.

Nasledoval pomerne dlhý proces, počas ktorého musela škola preukázať, že má dostatok kvalifikovaných odborníkov, zodpovedajúce technické a programové vybavenie a taktiež skúsenosti vo vzdelávaní podobne zameraných odborov, resp. predmetov.

Študijný odbor informačné a sieťové technológie svojim profilom a zameraním umožňuje výraznejšiu a užšiu špecializáciu práve na informatiku. V odbornej oblasti bude žiak študovať architektúru PC, operačné systémy, serverové technológie, programovanie v jazyku C, C#, Python a Jave, sieťové technológie a databázové systémy a aplikácie. Čakajú ho aj predmety zamerané na tvorbu webových stránok a počítačovú grafiku. Absolvuje Sieťovú Cisco Akadémiu a získa medzinárodne uznávaný certifikát.

Štúdium je štvorročné a končí sa maturitnou skúškou. Absolvent, po ukončení štúdia, bude schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, programovaní, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúce moderné informačné a digitálne technológie. Taktiež môže pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Zárukou, že študenti, ktorí sa rozhodnú študovať informačné a sieťové technológie, získajú kvalitné vzdelanie a nadobudnú zručnosti, ktoré vyžaduje neustály vývoj v oblasti výpočtovej techniky, je aj pedagogický zbor a technické vybavenie školy. V súčasnosti vyučuje na škole predmety zamerané na využitie IT technológie 9 kvalifikovaných učiteľov. Žiaci a učitelia majú k dispozícii 12 počítačových učební, 368 počítačov v školskej počítačovej sieti, optické pripojenie školy s rýchlosťou 1000 Mbps a WIFI pokrytie všetkých priestorov školy.

 

III. SPŠ technická inovovala aj ďalšie študijné programy, ktoré ponúka žiakom 9. ročníka ZŠ

V študijnom odbore 2381 M  strojárstvo zavádza špecializáciu GRAFICKÉ SYSTÉMY A PROGRAMOVANIE CNC STROJOV. Škola reaguje na obrovskú požiadavku a dopoyt po odborníkoch s touto špecializáciou.

Na 258 vyučovacích hodinách predmetov počítačová grafika a grafické systémy sa pomocou programov AutoCAD a Inventor žiaci naučia modelovať v 3D a vyhotoviť technickú dokumentáciu. Okrem toho zvládnu aj reklamnú grafiku a počítačové animácie v programe Cinema 4D. K tomu 252 hodinová dotácia predmetov programovanie CNC strojov a CAD/CAM technológie bude zárukou kvalitnej prípravy aj v tejto oblasti strojárstva.

V roku 2020 škola inštalovala najmodernejšie klasické aj CNC obrábacie stroje.

 

Študijný odbor 2387 M  mechatronika získal novú špecializáciu a bude orientovaný na PROGRAMOVANIE ROBOTOV A INTELIGENTNÝCH SYSTÉMOV. Žiaci sa budú popri programovaní PC, PLC automatov, mikroprocesorov a CNC strojov učiť programovať priemyselné roboty a taktiež aj malé komerčné roboty, ktoré sa okolo nás objavujú v čoraz väčšej miere. 

Komplexnosť ich vedomostí a zručností preverí modulárny výrobný systém, ktorý modeluje reálnu výrobnú linku a od roku 2020 patrí k najhodnotnejším technickým zariadeniam na škole.

 

Študijný odbor 3918 M  technické lýceum prešiel radikálnou zmenou. Zmena je reakciou na nedostatok odborníkov v oblasti IT technológií. Spočíva v tom, že už od 1. ročníka je odbor orientovaný na PROGRAMOVANIE. Žiaci sa učia programovať v jazykoch C, C#, Python, Java, HTML a PHPÚpravy nastali aj v posilnení predmetov, ktoré žiaci ďalej využívajú na vysokých školách - napr. úvod do vysokoškolskej matematiky. Zvýšil sa počet hodín počítačovej grafiky, vyučovať sa budú aj webové a sieťové technológieinformačné systémy

 

Výrazne sa posilnila odbornosť v študijnom odbore 3968 M  logistika zavedením nových – aktuálnych predmetov. Dievčatá a chlapci budú už v 2. ročníku študovať predmet prezentácia informácií webom, v 3. ročníku spracovanie grafiky na PC a vo 4. ročníku sa zavádza okrem počítačovej podpory logistiky aj predmet prepravná logistika zameraný na špedíciu.

 

 

=> viac

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria